• { "url": "", "sImg": "https://qiniu.xgtu.net/d/file/p/2019/01-30/78c7e19bc16bdbc7dd28c9a64f7eb333.jpg?imageView2/0/q/75|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9xaW5pdS54Z3R1Lm5ldC9lL2RhdGEvbWFyay9zaHVpeWluLnBuZw==/dissolve/100/gravity/SouthEast/dx/10/dy/20|imageslim", "bImg": "https://qiniu.xgtu.net/d/file/p/2019/01-30/78c7e19bc16bdbc7dd28c9a64f7eb333.jpg?imageView2/0/q/75|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9xaW5pdS54Z3R1Lm5ldC9lL2RhdGEvbWFyay9zaHVpeWluLnBuZw==/dissolve/100/gravity/SouthEast/dx/10/dy/20|imageslim", "picId": "", "width": "1000", "height": "1327", "title": "简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图", "author": "", "time": "2019-01-30", "tag": [], "company": {"text": "", "url":""} } %% { "url": "", "sImg": "https://qiniu.xgtu.net/d/file/p/2019/01-30/88d4dccaa449d1dda63c7c60c0bd9962.jpg?imageView2/0/q/75|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9xaW5pdS54Z3R1Lm5ldC9lL2RhdGEvbWFyay9zaHVpeWluLnBuZw==/dissolve/100/gravity/SouthEast/dx/10/dy/20|imageslim", "bImg": "https://qiniu.xgtu.net/d/file/p/2019/01-30/88d4dccaa449d1dda63c7c60c0bd9962.jpg?imageView2/0/q/75|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9xaW5pdS54Z3R1Lm5ldC9lL2RhdGEvbWFyay9zaHVpeWluLnBuZw==/dissolve/100/gravity/SouthEast/dx/10/dy/20|imageslim", "picId": "", "width": "1000", "height": "909", "title": "简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图", "author": "", "time": "2019-01-30", "tag": [], "company": {"text": "", "url":""} } %% { "url": "", "sImg": "https://qiniu.xgtu.net/d/file/p/2019/01-30/acb57f2e24e2dd173baf082aa557a16d.jpg?imageView2/0/q/75|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9xaW5pdS54Z3R1Lm5ldC9lL2RhdGEvbWFyay9zaHVpeWluLnBuZw==/dissolve/100/gravity/SouthEast/dx/10/dy/20|imageslim", "bImg": "https://qiniu.xgtu.net/d/file/p/2019/01-30/acb57f2e24e2dd173baf082aa557a16d.jpg?imageView2/0/q/75|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9xaW5pdS54Z3R1Lm5ldC9lL2RhdGEvbWFyay9zaHVpeWluLnBuZw==/dissolve/100/gravity/SouthEast/dx/10/dy/20|imageslim", "picId": "", "width": "1000", "height": "1659", "title": "简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图", "author": "", "time": "2019-01-30", "tag": [], "company": {"text": "", "url":""} } %% { "url": "", "sImg": "https://qiniu.xgtu.net/d/file/p/2019/01-30/37edb235e5102365066dfcc9ff0fe2c7.jpg?imageView2/0/q/75|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9xaW5pdS54Z3R1Lm5ldC9lL2RhdGEvbWFyay9zaHVpeWluLnBuZw==/dissolve/100/gravity/SouthEast/dx/10/dy/20|imageslim", "bImg": "https://qiniu.xgtu.net/d/file/p/2019/01-30/37edb235e5102365066dfcc9ff0fe2c7.jpg?imageView2/0/q/75|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9xaW5pdS54Z3R1Lm5ldC9lL2RhdGEvbWFyay9zaHVpeWluLnBuZw==/dissolve/100/gravity/SouthEast/dx/10/dy/20|imageslim", "picId": "", "width": "1000", "height": "667", "title": "简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图", "author": "", "time": "2019-01-30", "tag": [], "company": {"text": "", "url":""} } %% { "url": "", "sImg": "https://qiniu.xgtu.net/d/file/p/2019/01-30/f5bd346ad96a8bf555ba02a177813849.jpg?imageView2/0/q/75|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9xaW5pdS54Z3R1Lm5ldC9lL2RhdGEvbWFyay9zaHVpeWluLnBuZw==/dissolve/100/gravity/SouthEast/dx/10/dy/20|imageslim", "bImg": "https://qiniu.xgtu.net/d/file/p/2019/01-30/f5bd346ad96a8bf555ba02a177813849.jpg?imageView2/0/q/75|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9xaW5pdS54Z3R1Lm5ldC9lL2RhdGEvbWFyay9zaHVpeWluLnBuZw==/dissolve/100/gravity/SouthEast/dx/10/dy/20|imageslim", "picId": "", "width": "1000", "height": "1162", "title": "简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图", "author": "", "time": "2019-01-30", "tag": [], "company": {"text": "", "url":""} } %% { "url": "", "sImg": "https://qiniu.xgtu.net/d/file/p/2019/01-30/c6105bf992f694ae8cda267c741ca746.jpg?imageView2/0/q/75|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9xaW5pdS54Z3R1Lm5ldC9lL2RhdGEvbWFyay9zaHVpeWluLnBuZw==/dissolve/100/gravity/SouthEast/dx/10/dy/20|imageslim", "bImg": "https://qiniu.xgtu.net/d/file/p/2019/01-30/c6105bf992f694ae8cda267c741ca746.jpg?imageView2/0/q/75|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9xaW5pdS54Z3R1Lm5ldC9lL2RhdGEvbWFyay9zaHVpeWluLnBuZw==/dissolve/100/gravity/SouthEast/dx/10/dy/20|imageslim", "picId": "", "width": "1000", "height": "716", "title": "简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图", "author": "", "time": "2019-01-30", "tag": [], "company": {"text": "", "url":""} } %% { "url": "", "sImg": "https://qiniu.xgtu.net/d/file/p/2019/01-30/f09b3439ae20e95fa6d7e6e26107b28f.jpg?imageView2/0/q/75|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9xaW5pdS54Z3R1Lm5ldC9lL2RhdGEvbWFyay9zaHVpeWluLnBuZw==/dissolve/100/gravity/SouthEast/dx/10/dy/20|imageslim", "bImg": "https://qiniu.xgtu.net/d/file/p/2019/01-30/f09b3439ae20e95fa6d7e6e26107b28f.jpg?imageView2/0/q/75|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9xaW5pdS54Z3R1Lm5ldC9lL2RhdGEvbWFyay9zaHVpeWluLnBuZw==/dissolve/100/gravity/SouthEast/dx/10/dy/20|imageslim", "picId": "", "width": "1000", "height": "1304", "title": "简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图", "author": "", "time": "2019-01-30", "tag": [], "company": {"text": "", "url":""} } %% { "url": "", "sImg": "https://qiniu.xgtu.net/d/file/p/2019/01-30/24d3df922e6172a5d8b4f5898bd9a338.jpg?imageView2/0/q/75|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9xaW5pdS54Z3R1Lm5ldC9lL2RhdGEvbWFyay9zaHVpeWluLnBuZw==/dissolve/100/gravity/SouthEast/dx/10/dy/20|imageslim", "bImg": "https://qiniu.xgtu.net/d/file/p/2019/01-30/24d3df922e6172a5d8b4f5898bd9a338.jpg?imageView2/0/q/75|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9xaW5pdS54Z3R1Lm5ldC9lL2RhdGEvbWFyay9zaHVpeWluLnBuZw==/dissolve/100/gravity/SouthEast/dx/10/dy/20|imageslim", "picId": "", "width": "1000", "height": "667", "title": "简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图", "author": "", "time": "2019-01-30", "tag": [], "company": {"text": "", "url":""} } %% { "url": "", "sImg": "https://qiniu.xgtu.net/d/file/p/2019/01-30/a5f94e446e3253eafcaf2868e3b97201.jpg?imageView2/0/q/75|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9xaW5pdS54Z3R1Lm5ldC9lL2RhdGEvbWFyay9zaHVpeWluLnBuZw==/dissolve/100/gravity/SouthEast/dx/10/dy/20|imageslim", "bImg": "https://qiniu.xgtu.net/d/file/p/2019/01-30/a5f94e446e3253eafcaf2868e3b97201.jpg?imageView2/0/q/75|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9xaW5pdS54Z3R1Lm5ldC9lL2RhdGEvbWFyay9zaHVpeWluLnBuZw==/dissolve/100/gravity/SouthEast/dx/10/dy/20|imageslim", "picId": "", "width": "1000", "height": "1222", "title": "简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图", "author": "", "time": "2019-01-30", "tag": [], "company": {"text": "", "url":""} }
  9

请填写正确的建筑面积!

请填写正确的手机号码!

您家的装修预算为

64860万元

 • 材料费 : 28197
 • 人工费 : 28197
 • 设计费 : 08000
 • 质检费 : 03800

*本价格为毛坯房半包估算价格(不含水电报价),旧房价格由实际工程量决定。

*稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修咨询服务。

图片信息

上传者:

上传时间:2019-01-30

作品描述:简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图效果图及设计方案案例图片,实景现场拍摄样板间

大家都在看

 1. 1

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 2. 2

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 3. 3

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 4. 4

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 5. 5

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 6. 6

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 7. 7

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 8. 8

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 9. 9

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 10. 10

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 11. 11

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 12. 12

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 13. 13

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 14. 14

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 15. 15

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 16. 16

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 17. 17

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 18. 18

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 19. 19

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 20. 20

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 21. 21

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 22. 22

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 23. 23

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 24. 24

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 25. 25

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 26. 26

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 27. 27

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 28. 28

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 29. 29

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图

 30. 30

  简餐厅实景拍摄设计方案样板间效果图